Kompaniýanyň tertibi

hakda

Kompaniýanyň tertibi

Düýbi Hytaýyň Sýamen şäherinde ýerleşýän 2019-njy ýylda döredilen “Elemro Energy” baý tejribe toplan täze energiýa saklaýyş we elektrik önümleri çözgütleri boýunça ýöriteleşdi.Gözleg we önümçiligi we satuwy birleşdirýän täze energiýa pudagynda bazar lideridir.Önümler Europeewropada, Günorta-Gündogar Aziýada, Afrikada, Orta gündogarda, Amerikada we ş.m. 250-den gowrak müşderä satyldy. Döredileli bäri ELEMRO-nyň girdejisi her ýyl çalt ösýär.ELEMRO-nyň ýyllyk dolanyşygy 2023-nji ýylda 50 million ABŞ dollaryndan geçer diýlip garaşylýar.

“Elemro Energy”, öý energiýasyny saklaýyş ulgamy üçin litiý ion batareýalaryndan başlap, senagat we täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamy, energiýa saklaýjy inwertorlardan gün fotoelektrik panellerine çenli dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin önümleriň we hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýär.Onuň litiý demir fosfat batareýalary ýokary kuwwatlylygyň, ýokary energiýa dykyzlygynyň, uzak aýlawly ömrüň, howpsuzlygyň gowy öndürijiliginiň we öz-özüni akdyrmagyň pesliginiň artykmaçlyklaryna eýedir;inwertorlary ýokary ygtybarly, ýer tygşytlaýjy, gözegçilik we ekologiýa taýdan arassa;gün fotoelektrik panellerine kristal kremniý gün öýjügi, 2-nji nesil kadmium tellurid (CdTe) PV aýnasy we 3-nji nesil perowskit gün öýjügi girýär.

“Elemro Energy” -de litiý ion batareýasy PACK zawodlary, gözleg we gözleg merkezi we Hytaýda global satuw merkezi bar.“Elemro Energy” şu wagta çenli Sýamen, Pekin, Zhejiang welaýaty, Jiangsu welaýaty, Haýnan welaýaty we Taýlandda, Wýetnamda we Indoneziýada şahamçalary bar.“Elemro Energy” ýakyn ýyllarda ösýän iş bahasyna we bäsdeşlik ukybyna baglylykda Hytaýda we daşary ýurtlarda has köp şahamçalary we golçur kärhanalaryny döretmekçi.

“Adamlara gönükdirilen, tehnologiýa innowasiýasy” ýörelgesine eýerip, “Elemro Energy” müşderiler üçin ähli taraplaýyn, bir bitewi ýöriteleşdirilen çözgütleri döretmegi dowam etdirer.Özara üstünlik gazanmak üçin köne we täze müşderileri mähirli garşy alyň!

global

Näme üçin bizi saýlamaly?

Elektrik we täze energiýa pudagynda ýöriteleşendir

Giň önümleriň diapazony we toplumlaýyn üpjünçilik zynjyry

Näzik hyzmatlar bilen çeýe iş tertibi

UL / IEC / CB / CE / UN38.3 / MSDS we ş.m. ýaly global şahadatnamalar

Ösen önümçilik tehnologiýasy, kämillik ýaşyna ýeten ISO dolandyryş ulgamy we gözleg we gözleg mümkinçilikleri

Toparymyz

topar-1
topar-2

Zawodymyz

zawod-1
zawod-2
zawod-3
zawod-4
zawod-5
zawod-6
zawod-7
zawod-8

Önümlerimiz

önüm-1
önüm-2
önüm-3
önüm-4
önüm-5
önüm-6