Öý energiýasyny saklaýan inwertory çuňňur düşündirmek (I bölüm)

Öý hojalygyny saklaýan inwertorlaryň görnüşleri

Energyaşaýyş energiýa saklaýjy inwertorlary iki tehniki ugra bölüp bolar: DC birikdirmesi we AC birikdirmesi.Fotowoltaik saklaýyş ulgamynda gün panelleri we PV aýna, dolandyryjylar, gün inwertorlary, batareýalar, ýükler (elektrik enjamlary) we beýleki enjamlar ýaly dürli komponentler bilelikde işleýär.AC ýa-da DC birikdirmesi, gün panelleriniň energiýa saklaýyş ýa-da batareýa ulgamlaryna nähili baglanyşýandygyny aňladýar.Gün modullary bilen ESS batareýalarynyň arasyndaky baglanyşyk AC ýa-da DC bolup biler.Elektron zynjyrlaryň köpüsi göni tok (DC) ulanýan bolsa, gün modullary göni tok döredýär we öý gün batareýalary göni tok saklaýar, köp enjam işlemek üçin üýtgeýän tok (AC) talap edýär.

Gibrid gün energiýasyny saklaýyş ulgamynda, gün panellerinden emele gelen göni tok, gözegçilik ediji arkaly batareýa paketinde saklanýar.Mundan başga-da, gözenek iki taraplaýyn DC-AC öwrüjisi arkaly batareýany zarýad berip biler.Energiýanyň ýakynlaşma nokady DC BESS batareýasynyň ujunda.Günüň dowamynda fotoelektrik energiýasy öndürmek ilki bilen ýük (öý elektrik önümleri) bilen üpjün edýär, soňra bolsa MPPT gün gözegçisi arkaly batareýany zarýadlaýar.Energiýa saklaýyş ulgamy, tora artykmaç güýjüň berilmegine mümkinçilik berýän döwlet toruna birikdirildi.Gije, batareýa ýüküň güýjüni üpjün etmek üçin tok bilen boşadylýar, set bilen doldurylýar.Lityum batareýalarynyň diňe setden daşardaky ýükleri üpjün edýändigini we tok öçürilende tora birikdirilen ýükler üçin ulanyp bolmajakdygyny bellemelidiris.Powerük güýji PV güýjünden ýokary bolan ýagdaýynda, gözenegiň hem-de gün batareýasynyň saklaýyş ulgamy ýüküň güýjüni bir wagtda üpjün edip biler.Fotowoltaik energiýa öndürmegiň we ýük sarp edişiniň üýtgäp durmagy sebäpli batareýa ulgamyň energiýasyny deňleşdirmekde möhüm rol oýnaýar.Mundan başga-da, ulgam ulanyjylara belli bir elektrik isleglerini kanagatlandyrmak üçin zarýad beriş we zarýad beriş wagtlaryny bellemäge mümkinçilik berýär.

DC birikdirilen energiýa saklaýyş ulgamynyň işleýşi

habarlar-3-1

 

Gibrid fotoelektrik + energiýa saklaýyş ulgamy

habarlar-3-2

 

Gün gibrid inwertory zarýad bermegiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin gözenegiň işleýşini birleşdirýär.Howpsuzlyk sebäpli elektrik togy kesilende gün paneli ulgamyny awtomatiki usulda kesýän torlaýyn inwertorlardan tapawutlylykda, gibrid inwertorlar ulanyjylara elektrik toguny öçürip bilýän hem-de tora birikdirip bilýänligi sebäpli elektrik toguny ulanmaga mümkinçilik berýär.Gibrid inwertorlaryň artykmaçlygy, üpjün edýän ýönekeý energiýa gözegçiligi.Ulanyjylar inwertor paneli ýa-da birikdirilen akylly enjamlar arkaly öndürijilik we energiýa önümçiligi ýaly möhüm maglumatlary aňsatlyk bilen alyp bilerler.Ulgam iki inwertory öz içine alýan ýagdaýlarda, hersine aýratyn gözegçilik edilmeli.DC birikdirmesi AC-DC öwrülişindäki ýitgileri azaltmak üçin gibrid inwertorlarda ulanylýar.DC birikdirmesi bilen batareýany zarýad bermegiň netijeliligi, AC birikdirmesi bilen 90% bilen deňeşdirilende takmynan 95-99% -e ýetip biler.

Mundan başga-da, gibrid inwertorlar tygşytly, ykjam we gurmak aňsat.DC birikdirilen batareýalary bilen täze gibrid inwertor gurmak, AC birikdirilen batareýalary bar bolan ulgamda ýerleşdirmekden has tygşytly bolup biler.Gibrid inwertorlarda ulanylýan gün dolandyryjylary, tor bilen baglanyşykly inwertorlardan has arzan, geçiriji wyklýuçateller elektrik paýlaýyş şkaflaryndan has arzan.DC birikdirýän gün inwertory dolandyryş we inwertor funksiýalaryny bir maşyna birleşdirip biler, netijede enjamlar we gurnama çykdajylary goşmaça tygşytlanar.DC birikdirme ulgamynyň çykdajy netijeliligi, esasanam kiçi we orta setli energiýa saklaýyş ulgamlarynda aýdyň görünýär.Gibrid inwertorlaryň modul dizaýny, has arzan DC gün kontrolleýjisini ulanyp goşmaça komponentleri goşmak mümkinçiligi bilen komponentleri we dolandyryjylary aňsat goşmaga mümkinçilik berýär.Gibrid inwertorlar, şeýle hem batareýa paketlerini goşmak prosesini ýönekeýleşdirip, islendik wagt ammary birleşdirmegi aňsatlaşdyrmak üçin niýetlenendir.Gibrid inwertor ulgamy ykjam ululygy, ýokary woltly batareýalary ulanmak we kabel ululyklarynyň azalmagy bilen umumy ýitgileriň peselmegi bilen häsiýetlendirilýär.


Iş wagty: Iýul-07-2023