Energiýa saklaýan litiý Ion batareýasynyň ýaşaýyş we täjirçilik amaly ssenarisi

Energiýa saklaýyş ulgamy, wagtlaýyn ulanylmadyk ýa-da artykmaç elektrik energiýasyny litiý ion akkumulýatorynyň üsti bilen saklamak, soňra bolsa iň ýokary derejesinde çykarmak we ulanmak ýa-da energiýanyň ýetmezçilik edýän ýerine eltmek.Energiýa saklaýyş ulgamy ýaşaýyş energiýasyny saklamagy, aragatnaşyk energiýasyny saklamagy, elektrik torunyň ýygylygyny modulirlemek energiýasyny saklamagy, ýel we gün mikro grid energiýasyny saklamagy, iri senagat we täjirçilik paýlanan energiýa saklanyşyny, maglumat merkeziniň energiýa saklanyşyny we fotoelektrik energiýasyny öndürmek pudagyny öz içine alýar. täze energiýa.

Lityum Ion batareýasynyň energiýa saklanyşynyň ýaşaýyş jaý ulanylyşy

Energyaşaýyş energiýasyny saklaýyş ulgamlary, tora birikdirilen ýaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamyny we torlaýyn ýaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamyny öz içine alýar.Energyaşaýyş energiýasyny saklaýan litiý ion batareýalary howpsuz, ygtybarly we dowamly energiýa we netijede ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrýar.Energyaşaýyş energiýasyny saklaýan batareýalar, fotowoltaik tora birikdirilen ýa-da setden daşarky programma ssenarisinde, şeýle hem öýde fotoelektrik ulgamy bolmazdan gurlup bilner.Energyaşaýyş energiýasyny saklaýan batareýalaryň hyzmat möhleti 10 ýyl.Modul dizaýny we çeýe baglanyşyk energiýa saklanyşyny we ulanylyşyny ep-esli gowulandyrýar.

WHLV 5kWh Pes woltly Lifepo4 Batareýa energiýa saklaýyş çözgüdi

habarlar-1-1

 

Tor bilen birikdirilen ýaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamy gün PV, gözenege birikdirilen inwertor, BMS, litiý ion batareýa paketi, AC ýük.Ulgam fotoelektrik we energiýa saklaýyş ulgamynyň gibrid elektrik üpjünçiligini kabul edýär.Elektrik togy kadaly bolanda, fotowoltaik tor bilen birikdirilen ulgam we setler ýüki kuwwat bilen üpjün edýär;Elektrik togy öçürilende, energiýa üpjünçiligi ulgamy we fotoelektrik tor bilen birikdirilen ulgam birleşýär.

Panelden daşardaky ýaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamy garaşsyz, tora elektrik birikmesi bolmazdan, tutuş ulgam gözenege birikdirilen inwertora mätäç däldir, şol bir wagtyň özünde-de, toruň inwertory talaplary kanagatlandyryp biler.Torlaýyn ýaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamynyň üç iş tertibi bar: fotoelektrik ulgamy energiýa saklaýyş ulgamyna kuwwat we güneşli günlerde sarp ediji elektrik energiýasy;fotoelektrik ulgamy we energiýa saklaýyş ulgamy bulutly günlerde sarp edijileri elektrik energiýasy bilen üpjün edýär;energiýa saklaýyş ulgamy gijelerde we ýagyşly günlerde sarp edijileri elektrik energiýasy bilen üpjün edýär.

Lityum Ion batareýasynyň energiýa saklanyşynyň täjirçilik taýdan ulanylyşy

Energiýa saklaýyş tehnologiýasy, täze energiýa goşundylary we gün we ýel energiýasyny ulanmagyň netijeliligini netijeli ýokarlandyryp biljek elektrik torunyň ösüşi bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.

Mikrogrid

Paýlanan energiýa üpjünçiligi, energiýa saklaýjy enjam, energiýa öwrüji enjam, ýük, gözegçilik we gorag enjamlaryndan ybarat kiçi energiýa paýlaýyş ulgamy, energiýa saklaýan litiý ion batareýasynyň esasy goşundylaryndan biridir.Paýlanan energiýa öndürmek ýokary energiýa netijeliliginiň, pes hapalanmagyň, ýokary ygtybarlylygyň we çeýe gurnamagyň artykmaçlyklaryna eýedir.

Täze energiýa awtoulag zarýad bekedi

Zarýad beriş stansiýasy arassa energiýa üpjünçiligini ulanýar.Fotowoltaik energiýa öndürilenden soň elektrik toguny saklamak arkaly, fotowoltaik, energiýa saklaýjy we zarýad beriş desgalary, tora birikdirilen we panjara işleýiş usullaryny amala aşyryp bilýän mikro-gözenek emele getirýär.Energiýa saklaýyş ulgamynyň ulanylmagy, ýokary tokly zarýad bermegiň sebit elektrik toruna edýän täsirini hem ýeňilleşdirip biler.Täze energiýa ulaglarynyň ösüşi zarýad beriş infrastrukturasy gurulmazdan höweslendirilip bilinmez.Baglanyşykly energiýa saklaýyş desgalarynyň gurulmagy, ýerli elektrik torunyň kuwwatynyň hilini ýokarlandyrmak we zarýad beriş stansiýalarynyň saýlamalaryny ýokarlandyrmak üçin amatlydyr.

Windel öndürýän ulgam

Elektrik torunyň işleýşiniň hakykatyny we uly ýel energiýasyny ösdürmegiň uzak möhletli peýdalaryny göz öňünde tutup, ýel elektrik stansiýasynyň çykyş güýjüniň dolandyrylyşyny gowulandyrmak häzirki wagtda ýel energiýasy öndürmek tehnologiýasynyň möhüm ösüş ugrudyr.Windiý energiýasyny öndürmek tehnologiýasynyň litiý ion batareýasynyň energiýa saklaýyş ulgamyna ornaşdyrylmagy ýel energiýasynyň üýtgemelerini, çykyş naprýa .eniýesini netijeli basyp biler, kuwwatyň hilini ýokarlandyryp biler, ýel energiýasynyň öndürilişiniň set bilen işlemegini üpjün edip biler we ýel energiýasynyň ulanylmagyny ösdürip biler.

Windel energiýasyny saklaýyş ulgamy

habarlar-1-2


Iş wagty: Iýul-07-2023