Volokary woltly energiýa saklaýan litiý batareýasy

Gysga düşündiriş:

Öý goşundylary üçin energiýa saklamak maksadyna ýetmek üçin ýokary woltly, dykylýan DC batareýa moduly ýokary woltly inwertor bilen bilelikde ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Energiýa saklaýyş zerurlyklaryňyzdan has ýokary, garaşsyz stansiýa önümimiz bilen tanyşdyrmak - dürli programmalar üçin ajaýyp çözgüt.500-den gowrak söz bilen, önümimiziň ajaýyp aýratynlyklaryna we peýdalaryna göz aýlalyň.

Ilki bilen önümimiz bazardaky iň ýokary energiýa netijeliligine eýe.Ösen tehnologiýa we dizaýn bilen, minimal galyndylary we iň ýokary öndürijiligi üpjün edip, energiýa saklamagy we ulanmagy optimallaşdyrdyk.Önümimiz bilen netijeliligi iň ýokary derejede başdan geçiriň, energiýa we çykdajy tygşytlaýar.

Highokary utgaşykly Batareýa Dolandyryş Ulgamymyz (BMS), energiýa tygşytly inwertorlary bilen üznüksiz aragatnaşyga mümkinçilik berýär, energiýanyň tygşytly geçirilmegini we ulanylmagyny kepillendirýär.Bu hyzmatdaşlyk, ulaglarda, gämilerde, dronlarda ýa-da başga bir ulagda bolsun, programmalaryňyz üçin ygtybarly güýç çeşmesini üpjün edýär.Saýlanan platformaňyza garamazdan, rahat we üznüksiz elektrik üpjünçiliginden lezzet alyň.

Modully we gaplanan dizaýnymyz bilen gurnamak hiç haçan aňsat bolmady.Simönekeý modullary talaplaryňyza görä tertipläň.Bu çeýeligi, islendik giňişlik çäklendirmelerini ýa-da üýtgeşik zerurlyklary göz öňünde tutup, aňsat ulalmaga we özleşdirmäge mümkinçilik berýär.Kynçylyksyz gurnama amalyny üpjün edip, amatlylygyňyza ýokary baha berýäris.

Akylly aragatnaşyk üçin önümimiz, RS232, RS485 we CAN ýaly dürli protokollary goldaýar, maglumat alyş-çalşyny aňsatlaşdyrýar.Bu akylly aragatnaşyk, takyk gözegçilik we gözegçiligi üpjün edip, daşarky ulgamlar bilen üznüksiz birleşmegi üpjün edýär.CE, IEC62619, MSDS, RoHS we UN38.3 ýaly şahadatnamalar bilen iň ýokary howpsuzlyk we berjaý standartlaryny kepillendirýäris.

Mundan başga-da, önümimiz ajaýyp on ýyllyk kepillik bilen üpjün edilýär - size aladasyz ulanmagy üpjün edýär.Uzak möhletli kanagatlylygyňyzy we rahatlygyňyzy üpjün edip, önümimiziň hili we ygtybarlylygy bilen durýarys.

Önümimiz dürli domenlerde giňden ulanylýar.Residentialaşaýyş we söwda binalaryny elektrik energiýasy bilen gün we ýel energiýasy ýaly täzelenip bilýän energiýany netijeli saklap bilýär.Mundan başga-da, uzak ýerlerde-de yzygiderli suw üpjünçiligini üpjün edip, elektrik suwaryş ulgamlarynda ulanylyp bilner.Mundan başga-da, önümimiz öçürilende ýa-da adatdan daşary ýagdaýlarda üznüksiz güýç hödürläp, UPS ulgamlarynda ygtybarly ätiýaçlyk güýji çözgüdi bolup hyzmat edýär.

Şahsy hyzmatlary we tehniki goldawy hödürläp, müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin goşmaça ýoly geçýäris.Her bir amaly ssenariýanyň özboluşlydygyna düşünýäris we tejribeli toparymyz, aýratyn talaplaryňyza laýyk gelýän iň amatly önümi saýlamaga kömek eder.Satuwdan soňky ajaýyp hyzmatymyz bilen buýsanýarys, kanagatlanmagyňyzyň ilkinji nobatda durýandygymyzy üpjün edýäris.

Önümçiligimizde öňdebaryjy garaşsyz stansiýa önümimiz bilen energiýa saklamagyň geljegini başdan geçiriň.Netijeliligi, sazlaşyklylygy, gurnamagyň aňsatlygyny, akylly aragatnaşyk we ajaýyp kepilligi birleşdirip, önümimiz köp sanly programma üçin ideal çözgütdir.Energiýa saklaýyş zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp, netijeliligiňizi, ygtybarlylygyňyzy we rahatlygyňyzy ýokarlandyryň.

 

gün paneliniň batareýasyny saklamak4

 

energiýa saklaýyş ulgamlary3

 

gün batareýasyny saklamak1

 

öý batareýasyny saklamak5

 

batareýa energiýa saklaýyş ulgamy2

 

img


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler